Aardwarmte

Begrippenlijst

Winningsplan

Een winningsplan is een plan dat wordt opgesteld door de houder van de winningsvergunning en gaat in op de wijze en duur van de winning, de verwachte of de gewonnen hoeveelheden delfstoffen of aardwarmte en de verwachtingen over bodembeweging en hoe schade als gevolg van bodembeweging wordt voorkomen. Het winningsplan moet goedgekeurd worden door de Minister van Economische Zaken.

Onderdelen van het winningsplan:

·       de verwachte hoeveelheid aanwezige warmte en de ligging ervan;

·        het aanvangstijdstip en de duur van de winning;

·       de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten;

·       de hoeveelheden jaarlijks te winnen warmte;

·       de kosten op jaarbasis van het winnen van de warmte;

·       de bodembeweging ten gevolge van de winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging;

·       de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan met een risicobeoordeling  

De minister laat het winningsplan toetsen aan de Mijnbouwwet. Hij wint hiervoor advies in over het winningsplan bij SodM, de Mijnraad en de Technische commissie bodembeweging. Ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben adviesrecht bij het winningsplan. De minister kan de instemming ook onder beperkingen verlenen of daaraan voorschriften verbinden.