Aardwarmte

Betrokken Partijen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een rijksinspectiedienst. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en staat onder leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen. SodM zorgt voor de naleving van wettelijke regels met betrekking tot opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. Redenen voor dit integrale toezicht zijn het specifieke karakter van de delfstofwinning enerzijds en het voorkomen van ongewenste situaties op het gebied van veiligheid (ongevallen), gezondheid (ziekteverzuim), milieu (verontreinigingen) en bodembewegingen anderzijds. Dergelijke situatie vergen meestal vergelijkbare interventies, het in samenhang behandelen is daarom effectief en efficiënt.

SodM, respectievelijk de inspecteur-generaal der mijnen, heeft een rol als adviseur en als toezichthouder.

Adviseur

Op verzoek van de minister beoordeelt SodM de technische capaciteit van de aanvrager(s) van de opsporingsvergunning: is de aanvrager in staat om de gewenste activiteiten veilig uit te voeren?

SodM adviseert de minister ook bij de verlening van een omgevingsvergunning, de BARMM-melding. De houder van een opsporingsvergunning moet een werkplan indienen bij SodM. Dit bevat onder meer boorplannen en documenten over veiligheids- en gezondheidszorg.

Toezichthouder

Toezichthouder SodM  ziet toe op de naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot mijnbouwwerken of mijnbouwactiviteiten. SodM maakt hiertoe gebruik van de toezichthoudende bevoegdheden uit o.a. de Mijnbouwwet, Arbowet en de Algemene wet bestuursrecht. SodM kan ook handhavingsmaatregelen nemen, zoals bestuursdwang toepassen, een dwangsom of boete opleggen of een maatregel voorschrijven. Veel SodM-inspecteurs zijn ook Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Zij kunnen bij vermoeden van een strafbaar feit ook gebruik maken van hun strafrechtelijke bevoegdheden en een proces-verbaal opmaken.