Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

De hoeveelheid (inter)nationale regels die van toepassing is op de winning van aardwarmte in Nederland is groot. Het is op hoewerktaardwarmte.nl niet mogelijk om een uitputtende opsomming te geven van alle wet- en regelgeving die van invloed is. We bespreken de belangrijkste wetten en regelingen. Uitleg over niet direct wetgeving gerelateerde begrippen is te vinden in de begrippenlijst. In de lijst aan de rechterzijde van deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende wetten en regels en kunt u uitleg krijgen over de juridische begrippen. In de informatieteksten per fase staat onder de kopjes 'procedure' beschreven welke vergunningen verplicht zijn en hoe het juridisch proces eruitziet. Als u verdere vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Om de mijnbouw in Nederland in goede banen te leiden, gelden voor de mijnbouw in Nederland de regels uit de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. Deze regels sluiten aan op de regels binnen de Europese Unie. Partijen die zich bezighouden met winning van aardwarmte moeten behalve met deze specifieke mijnbouwregels ook rekening houden met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is grofweg te onder te verdelen in verschillende thema’s: milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water. Binnen deze thema’s bestaan er talloze wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op de winning van aardwarmte. Andere wet- en regelgeving die van invloed kan zijn: de Ontgrondingenwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder.