Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet (Ffw) wordt de bescherming van diersoorten en plantensoorten geregeld. Bij de wet hoort een lijst waarop alle beschermde zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen, vlinders en plantensoorten staan. Deze lijst is zo breed, dat bij alle werkzaamheden in bossen en natuurterreinen rekening moet worden gehouden met de Flora- en faunawet. In de wet zijn de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten) verwerkt.

De Flora- en faunawet bevat drie belangrijke elementen: 

 • De lijst van beschermde soorten. In totaal bevat deze lijst bijna 950 soorten;

 • Het verbod op het doden, verstoren of beschadigen van beschermde dieren en hun holen, nesten en eieren en het verbod op doden, beschadigen of plukken van beschermde planten;

 • De verplichting om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten.

De Flora- en faunawet kent de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Dat gebeurt deels door de provincie en deels door de Minister van EZ. 

De provincie beoordeelt de ontheffingsaanvraag als het gaat om: 

 • volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 • veiligheid luchtverkeer; 

 • schade aan landbouw en visserij; 

 • schade aan flora en fauna.

  De Minister van EZ beoordeelt de ontheffingsaanvraag als het gaat om: 

 • onderzoek en onderwijs; 

 • repopulatie en herintroductie; 

 • dwingende redenen van groot openbaar belang. 

Vindt een boring plaats in een gebied waar een beschermde dier- of plantensoort leeft of groeit, dan moet een ontheffing van de Flora- en faunawet worden verkregen (artikel 75 Flora- en faunawet). Gelet op bovenstaande verdeling zal een ontheffingsaanvraag vaak door de provincie worden beoordeeld. Indien een ontheffing nodig is voor een project waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, dan heeft de omgevingsvergunning mede betrekking op handelingen waarvoor een ontheffing voor de Flora- en faunawet moet worden verleend. Er is dus geen aparte ontheffing nodig, maar de ontheffing wordt (verplicht) onderdeel gemaakt van de Omgevingsvergunning.