Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Inpassingsplan

Indien sprake is van nationaal of provinciaal belang, kan ook de provincie of de Minister bestemmingsplannen vaststellen. Deze plannen worden inpassingplannen genoemd (hoofdstuk 3 Wro). Dit inpassingsplan is een soort bestemmingsplan van de provincie of het Rijk, waarin de bestemming van een bepaald gebied wordt vastgelegd. Een inpassingsplan wordt geacht deel uit te maken van het bestemmingsplan of de bestemmingsplannen van de betreffende gemeente. Door de vaststelling van een bestemmingsplan wordt de bevoegdheid van lagere bestuursorganen uitgesloten.

Zie ook Wet- Ruimtelijke ordening.