Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Structuurvisie

Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten verplicht structuurvisies vaststellen (hoofdstuk 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Structuurvisies zijn indicatieve plannen waarin op hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling van een bepaald gebied wordt neergelegd. Daarnaast kunnen structuurvisies worden vastgesteld voor bepaalde aspecten van het ruimtelijk beleid. De samenhang met andere sectoren van beleid (economie, recreatie en dergelijke) wordt duidelijk gemaakt. Een structuurvisie is alleen bindend voor de opsteller. Doorwerking vindt plaats via Barro, provinciale ruimtelijke verordening en bestemmingsplan. Voorbeelden van rijksstructuurvisies zijn: de Structuurvisie Ondergrond, de Structuurvisie Windenergie op land en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

Zie ook wet- en regelgeving onder Wet ruimtelijke ordening (Wro)