Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Uniforme voorbereidingsprocedure

Wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd bij de verlening van een vergunning, of instemming met een winningsplan dan is de Minister verplicht een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tijdens die periode kan iedereen zienswijzen indienen. De Minister is verplicht om op deze zienswijzen te reageren in het definitieve besluit. De Minister moet in principe binnen zes maanden beslissen op de aanvraag. Deze termijn kan een keer met maximaal zes weken worden verlengd. Belanghebbenden kunnen tegen het definitieve besluit in beroep gaan bij de Rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. De bezwaarprocedure wordt in dit geval overgeslagen omdat er al voor het nemen van het definitieve besluit de mogelijkheid is gegeven om zienswijzen in te dienen.