Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Ingeval de Minister bij het verlenen van een omgevingsvergunning wil afwijken van een gemeentelijke bestemmingsplan of provinciale inpassingsplannen dan wordt de gemeente respectievelijk de provincie om een Vvgb gevraagd.

Een Vvgb is altijd bindend en vormt een integraal onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer sprake is van een Vvgb, is altijd de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Ingeval de Minister voornemens is een omgevingsvergunning te weigeren, moet ook altijd een Vvgb gevraagd worden aan het Vvgb-orgaan. Indien voor het verlenen van een omgevingsvergunning een Vvgb is voorgeschreven, is ook bij het actualiseren, wijzigen of intrekken daarvan een Vvgb nodig. Of dit nou ambtshalve gebeurt of op verzoek (van de vergunninghouder, of van een derde).