Aardwarmte

Verkennen

Fase 1 | Verkennen

Het transporteren van warmte is kostbaar en bovendien gaat er warmte verloren, het water koelt namelijk af. Daarom wordt aardwarmte bij voorkeur gewonnen in de omgeving waar het wordt gebruikt. Daarnaast moet de warmte ook uit de ondergrond te winnen zijn. Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, onderzoekt een aardwarmtebedrijf de ondergrond. Het is een groot voordeel dat er in Nederland al veel kennis is over de (diepe) ondergrond. Dit komt omdat er in het verleden al veel onderzoek naar de diepe ondergrond is gedaan voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) en kan door het aardwarmtebedrijf worden gebruikt in de verkenningsfase. 

Opsporen

Fase 2 | Opsporen

Als een aardwarmtebedrijf tijdens de verkenningsfase een geschikte locatie heeft gevonden waar ze naar aardwarmte willen boren, is er een opsporingsvergunning en een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningen vraagt het bedrijf aan bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Zodra de opsporings- en omgevingsvergunningen afgegeven zijn kan het bedrijf starten met het in orde brengen van het boorterrein. Na het opbouwen van een boortoren kan het boren beginnen. Het boren duurt ongeveer twee maanden per put, afhankelijk van de diepte. Hoe dieper, hoe langer het duurt. Tijdens het boren worden voortdurend metingen gedaan en monsters genomen. Hiermee controleert het aardwarmtebedrijf of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen uit de onderzoeken in de verkenningsfase. 

Wanneer er warm water is gevonden en blijkt dat aardwarmtewinning mogelijk is, wordt een tweede put geboord. Deze twee putten samen heten een doublet en vormen de productielocatie.

Winnen

Inspraak

Er zijn formele en informele mogelijkheden om uw mening te geven of bezwaar kenbaar te maken in de winningsfase van een aardwarmteproject. Als het aardwarmtebedrijf na het boren van een put de aardwarmte wil gaan winnen en distribueren dan heeft het bedrijf hiervoor een winningsvergunning nodig. Bij het verlenen van een winningsvergunning wordt geen concept-besluit ter inzage gelegd. Het is wel mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het besluit tot verlening als het is gepubliceerd. Bij geen bezwaar is de vergunning onherroepelijk na zes weken.

Zoals beschreven in de opsporingsfase heeft het bedrijf ook een omgevingsvergunning en een eventueel MER voor nodig. Bij Opsporen-> Inspraak leest u meer over de inspraak hierbij. Daarnaast is het mogelijk om het aardwarmtebedrijf te benaderen met vragen, opmerkingen en klachten tijdens de winningsfase.

Behalve een winningsvergunning heeft een aardwarmtebedrijf een winningsplan nodig. Bij een concept-besluit voor een winningsplan hebben geïnteresseerden zoals omwonenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Voor belanghebbenden staat tegen het besluit tot goedkeuring van het winningsplan geen bezwaar, maar wel rechtstreeks beroep bij de rechter open.

Ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben adviesrecht bij het winningsplan.

×

Opruimen

Fase 4 | Opruimen

Als een locatie niet meer in gebruik is, moet het aardwarmtebedrijf deze opruimen. Het maakt daarvoor een sluitingsplan en een werkprogramma sluiting, met daarin een beschrijving van de uit te voeren activiteiten, een planning, wat er gebeurt met de materialen die worden afgevoerd en ook een beschrijving hoe het terrein wordt achtergelaten. In principe wordt de locatie ook bovengronds in oude staat hersteld, tenzij met de eigenaar andere afspraken worden gemaakt.